Kìm hàng rào có từ khi nào?

Kìm hàng rào được phát minh vào năm 1905 bởi Hubert Wright.Kìm được chia thành 5 phần chính, mỗi phần thực hiện một chức năng riêng. Gồm có: Một đầu búa Một

More